Tag: plays a “Goere”)Beata Smorjai (as Bea Somorjai